The tides

Zeebrugge

Tides high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
monday, 24 april 00:25 (4.24  m) 06:55 (0.21  m) 12:50 (4.58  m) 19:15 (0.32  m)
tuesday, 25 april 01:08 (4.55  m) 07:42 (-0.03  m) 13:32 (4.83  m) 20:02 (0.11  m)
wednesday, 26 april 01:49 (4.80  m) 08:27 (-0.21  m) 14:14 (4.98  m) 20:47 (-0.04  m)
thursday, 27 april 02:31 (4.97  m) 09:12 (-0.32  m) 14:56 (5.02  m) 21:31 (-0.13  m)
friday, 28 april 03:15 (5.02  m) 09:56 (-0.32  m) 15:40 (4.96  m) 22:15 (-0.13  m)
saturday, 29 april 03:59 (4.98  m) 10:40 (-0.22  m) 16:24 (4.79  m) 22:59 (-0.04  m)
sunday, 30 april 04:45 (4.83  m) 11:24 (-0.01  m) 17:11 (4.56  m) 23:45 (0.11  m)

Ostend

Tides high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
monday, 24 april 00:06 (4.24  m) 06:47 (0.21  m) 12:31 (4.58  m) 19:07 (0.32  m)
tuesday, 25 april 00:49 (4.55  m) 07:34 (-0.03  m) 13:13 (4.83  m) 19:54 (0.11  m)
wednesday, 26 april 01:30 (4.80  m) 08:19 (-0.21  m) 13:55 (4.98  m) 20:39 (-0.04  m)
thursday, 27 april 02:12 (4.97  m) 09:04 (-0.32  m) 14:37 (5.02  m) 21:23 (-0.13  m)
friday, 28 april 02:56 (5.02  m) 09:48 (-0.32  m) 15:21 (4.96  m) 22:07 (-0.13  m)
saturday, 29 april 03:40 (4.98  m) 10:32 (-0.22  m) 16:05 (4.79  m) 22:51 (-0.04  m)
sunday, 30 april 04:26 (4.83  m) 11:16 (-0.01  m) 16:52 (4.56  m) 23:37 (0.11  m)

Antwerp

Tides high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
monday, 24 april 02:56 (5.18  m) 09:42 (-0.29  m) 15:19 (5.58  m) 22:05 (-0.19  m)
tuesday, 25 april 03:41 (5.50  m) 10:36 (-0.46  m) 16:03 (5.83  m) 22:55 (-0.32  m)
wednesday, 26 april 04:23 (5.73  m) 11:25 (-0.57  m) 16:45 (5.97  m) 23:43 (-0.41  m)
thursday, 27 april 05:06 (5.88  m) 12:12 (-0.63  m) 17:28 (6.01  m)  
friday, 28 april 00:29 (-0.47  m) 05:48 (5.95  m) 12:57 (-0.63  m) 18:11 (5.95  m)
saturday, 29 april 01:14 (-0.51  m) 06:31 (5.94  m) 13:39 (-0.59  m) 18:55 (5.80  m)
sunday, 30 april 01:58 (-0.51  m) 07:16 (5.85  m) 14:21 (-0.49  m) 19:42 (5.60  m)

Terneuzen

Tides high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
monday, 24 april 01:31 (5.18  m) 07:49 (-0.29  m) 13:54 (5.58  m) 20:12 (-0.19  m)
tuesday, 25 april 02:16 (5.50  m) 08:43 (-0.46  m) 14:38 (5.83  m) 21:02 (-0.32  m)
wednesday, 26 april 02:58 (5.73  m) 09:32 (-0.57  m) 15:20 (5.97  m) 21:50 (-0.41  m)
thursday, 27 april 03:41 (5.88  m) 10:19 (-0.63  m) 16:03 (6.01  m) 22:36 (-0.47  m)
friday, 28 april 04:23 (5.95  m) 11:04 (-0.63  m) 16:46 (5.95  m) 23:21 (-0.51  m)
saturday, 29 april 05:06 (5.94  m) 11:46 (-0.59  m) 17:30 (5.80  m)  
sunday, 30 april 00:05 (-0.51  m) 05:51 (5.85  m) 12:28 (-0.49  m) 18:17 (5.60  m)

Source: Waterbouwkundig laboratorium Borgerhout Hydrometrie Schelde en Vlaamse Hydrografie - Kust