De realisatie van dit "Klimatologisch overzicht van de 20 ste eeuw" werd mogelijk gemaakt dankzij de inspanningen van een hele ploeg mensen

  • Marc Vandiepenbeeck speelde een heel belangrijke rol. Hij heeft nauwkeurig en gewetensvol de verschillende archieven, waarover we op het KMI beschikken, uitgepluisd en hieruit de belangrijkste feiten gedestilleerd die in dit overzicht zijn opgenomen.
  • Pascal Mormal heeft een waardevolle bijdrage geleverd door de verschillende informatiebronnen naast elkaar te plaatsen en aldus tegenstrijdigheden op te heffen of informatie te vervolledigen.
  • Karim Hamid heeft alle gegevens betreffende onweders, die in de loop van de eeuw op een aantal verschillende manieren werden geregistreerd, nauwkeurig bestudeerd. In het begin van de eeuw was deze registratie nog rudimentair, later gebeurde het waarnemen van onweer en bliksem met meer gesofisticeerde methodes en instrumenten.
  • Christian Tricot, verantwoordelijke van de dienst klimatologische inlichtingen, heeft erop toegezien dat de keuze die uiteindelijk gemaakt werd uit de verschillende mogelijke gegevens tot een zo coherent mogelijk geheel leidde.
  • Gaston Demarée, reeds lang vertrouwd met vragen betreffende de geschiedenis van het klimaat in onze streken, heeft de lijst met wetenschappelijke artikels geleverd in verband met de weerhouden gebeurtenissen.
  • Martine Gesquiere heeft gezorgd voor de vertaling in het Nederlands.
  • François Brouyaux, die het werk van de ploegleden met een niet aflatende ijver heeft gecoördineerd, wenst hierbij zijn collega’s te bedanken voor hun enthousiasme om een steentje bij te dragen tot deze uitgave. Hij is zich verder bewust van het feit dat vergissingen of tekortkomingen niet uitgesloten zijn en aanvaardt hiervoor alle verantwoordelijkheid.
 

Tenslotte wenst het KMI bij deze gelegenheid nogmaals alle waarnemers, verspreid over het hele land, te bedanken voor het werk dat zij allen samen in de loop van de voorbije eeuw hebben verricht.

 
  • de waarnemers van de meteorologische diensten van de Luchtmacht en deze van Belgocontrol (voorheen de Regie der Luchtwegen)
  • de waarnemers van andere diensten die op dit ogenblik ondergebracht zijn bij de Gewesten (Vlaams, Waals en Brussels Gewest) en die de taken hebben overgenomen van oude federale diensten zoals het Ministerie van Openbare Werken
  • en tenslotte alle andere enthousiaste vrijwilligers, die zeer gewetensvol hun taak hebben verricht
 

Zonder waarnemers was niet alleen dit klimatologisch overzicht onmogelijk geweest, maar ook de samenstelling van archieven is onmogelijk zonder de dagelijkse medewerking van talrijke betrouwbare waarnemers. Deze archieven hebben wij ook nodig om een operationele dienst klimatologische inlichtingen te kunnen verzekeren.

Wij menen derhalve ook in de naam te mogen spreken van de talrijke burgers die dagelijks beroep doen op het KMI als openbare dienst wanneer wij hen bedanken voor hun waardevolle bijdrage.