Het KMI ziet concentratie fijn stof afnemen

In mei 2011 installeerde het KMI een LIDAR/ceilometer.
Dit toestel stuurt een infrarode laserbundel omhoog en meet het signaal dat terugkomt van de atmosfeer (backscattersignaal). Na analyse van dit terugkomend signaal kunnen we niet alleen de hoogte van het wolkendek bepalen, maar in bepaalde omstandigheden ook de aanwezigheid van aërosoldeeltjes (fijn stof) en de hoogte van de zogenaamde menglaag. Deze menglaag is de onderste luchtlaag waarin de dichtbij het aardoppervlak aanwezige bestanddelen goed gemengd zijn.

Op woensdag 1 februari was duidelijk te zien dat in de loop van de namiddag de concentratie aërosoldeeltjes sterk was afgenomen (zie figuur). Dit stemt overeen met de waarnemingen van de concentraties fijn stof te Ukkel door het luchtverontreinigingsmeetnet van IRCEL, de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu.

 

De kleurcode op de figuur symboliseert de intensiteit van het backscattersignaal van de LIDAR/ceilometer te Ukkel op 1 februari 2012. De hoogte wordt weergegeven in km boven zeeniveau en de tijd is lokale tijd. De rode symbolen duiden de afgeleide hoogte van de menglaag aan.

Het is duidelijk te zien dat de intensiteit van het signaal sterk afneemt in de namiddag. Dit is een gevolg van de dalende concentratie fijn stof (aërosoldeeltjes) in de lucht.