Gezamelijke persmededeling van Hilde Crevits, Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken en Paul Magnette, Federaal Minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking

MDK en KMI breiden samenwerking voor weersvoorspellingen uit

Twee diensten van de Vlaamse en de federale overheid voorspellen voortaan samen het weer op zee en aan de kust. Het Vlaams agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en het Koninklijk Meteorologische Instituut (KMI) hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten die door de Vlaamse en federale regeringen is goedgekeurd. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits en haar federale collega minister van Wetenschapsbeleid Paul Magnette kiezen op die manier voor een efficiënte aanpak van de weersvoorspellingen aan zee. Die weersvoorspellingen zijn belangrijk voor een veilig verloop van het scheepvaartverkeer en nuttig voor de vele toeristen aan zee.Vlaanderen heeft drukke scheepvaartroutes en dat scheepvaartverkeer moet veilig en vlot verlopen. Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) staat in voor die dienstverlening. Het MDK beschikt over het Meetnet Vlaamse Banken dat heel wat meetgegevens van wind, getij, stroming en golfwerking verzamelt. Die informatie wordt continu ter beschikking gesteld aan de nautische autoriteiten en zeevarenden.

Voor de begeleiding van dat scheepvaartverkeer naar de Vlaamse havens is er nood aan nauwkeurige en gedetailleerde meteovoorspellingen voor zowel de Noordzee als voor de vaargeulen. Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) exploiteert in Oostende het Oceanografisch Meteorologisch Station (OMS). Dat voorspellingscentrum stuurt meteovoorspellingen naar professionele gebruikers en staat ook in voor waarschuwingen bij stormvloed. Daarnaast wordt het 4-talige kustweerbericht op het internet ter beschikking gesteld van het grote publiek en allerlei diensten aan de kust. Sinds kort is het kustweerbericht ook beschikbaar via smartphone.

Het MDK werkte voor die belangrijke weervoorspellingen samen met een externe dienstverlener met contracten voor drie jaar. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut is de huidige dienstverlener in het OMS. De nieuwe publiek-publieke samenwerking houdt een langlopende samenwerking met het KMI in. Het laat toe een langetermijnvisie te ontwikkelen en te realiseren, die nodig is in de strijd tegen de klimaatverandering en het verdedigen van de kust tegen superstormen. De kust is in beide gevallen het meest kwetsbare gebied.

Het KMI is de meteopartner van zowel de federale als de gewestelijke overheden en levert meteogegevens op zee aan de federale scheepvaartpolitie, de FOD Mobiliteit & Vervoer. Accurate en tijdige waarschuwingen voor noodweer bevorderen de veiligheid en de rendabiliteit van de scheepvaart. Het KMI staat als enig Belgisch weerinstituut ononderbroken in voor waarschuwingen bij gevaarlijke meteorologische verschijnselen op land en op zee. Het KMI verspreidt voorspellingen vanaf de Belgische laagwaterlijn tot aan Dover (GB), waar de federale overheid de veiligheid garandeert in de territoriale zee, het Continentaal Plat en de Economische Zone.

Om de kwaliteit van deze meteoberichten te optimaliseren moet het KMI kunnen beschikken over de meetgegevens die het MDK inzamelt. Daarnaast werkt het KMI samen met diverse Vlaamse instanties rond luchtverontreiniging, waterbeheer en veiligheid op de wegen.

“Voor de uitvoering van hun opdrachten voeren het MDK en het KMI nu een reeks gelijklopende taken uit. Dat is het geval voor de verzameling van meetgegevens, van modelvoorspellingen, de opmaak van weerberichten en de uitgave van waarschuwingen. Voor wat het zee- en het kustweerbericht betreft hebben MDK en KMI overlappende doelstellingen. Om die reden is het efficiënt om tot een langlopende samenwerking te komen. De veiligheid van het scheepvaartverkeer, goede kustweerberichten en de opbouw van expertise wordt op die manier verder gezet. Dankzij de samenwerking kunnen er bovendien extra middelen gaan naar het onderzoek in het kader van het Masterplan Kustveiligheid ”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Hilde Crevits.

De Vlaamse en de federale regering hebben de samenwerkingsovereenkomst tussen het agentschap MDK en het KMI goedgekeurd. Beide diensten zullen samen de zee- en kustweerberichten opmaken. De publiek-publieke samenwerkingsovereenkomst doet geen afbreuk aan de eigen bevoegdheden en verantwoordelijken van beide partners. De overeenkomst regelt de inzet van personeel en materiële middelen, alsook de gezamenlijke doelstellingen en een evenwichtige kostenverdeling.

Federaal minister van Wetenschapsbeleid Paul Magnette : “Het KMI en het MDK zijn bij de uitvoering van hun openbare opdrachten elk verantwoordelijk voor specifieke aspecten van het kustweerbericht. Dankzij dit samenwerkingsakkoord wordt hun samenwerking nu duurzaam vastgelegd. Zo kunnen taken en verantwoordelijkheden op elkaar afgestemd worden, hetgeen de doeltreffendheid zal vergroten en kostenbeperkend zal werken.”

Persinfo:

Katrien Rosseel
Persadviseur Vlaams minister Hilde Crevits
0475/44.58.32
persdienst.kabinetcrevits@vlaanderen.be

Tineke Sonck
Woordvoerder federaal minister Paul Magnette
0473/96.73.51
Tineke.Sonck@diplobel.fed.be