Wetenschapper FEDTWIN KMI - UGent

 

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en de Universiteit Gent

werven aan

1 voltijds onderzoeker voor het FED-tWIN-project

Advancing the UGent-RMI Atmospheric models (AURA)

 

CONTEXT

Numerieke atmosferische modellen zijn van cruciaal belang voor het leveren van weer- en klimaatdiensten. De kwaliteit van de modellen is de voorbije decennia sterk toegenomen door een gestage accumulatie van wetenschappelijke kennis. De grote uitdagingen voor de komende tien jaar zullen zijn: (i) de schaalbaarheid van de numerieke algoritmes om de modellen te laten draaien op de toekomstige computerinfrastructuren en (ii) het toenemend gebruik van nieuwe soorten waarnemingen, inclusief crowd-sourced data. Het KMI en de UGent hebben een nauwe bestaande samenwerking in dit wetenschappelijk domein.

De functie van voltijds onderzoeker voor het FED-tWIN-project AURA kadert in het FED-tWIN-programma van het federaal wetenschapsbeleid, en is bedoeld om de expertise van het KMI en de UGent te combineren en wederzijds te versterken door de financiering van een langlopend onderzoeksproject in het domein van de atmosferische modellering. Het project AURA is een gezamenlijk initiatief van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en de Universiteit Gent. Prof Dirk Ryckbosch en Prof Piet Termonia zijn de promotoren.

De te begeven betrekking bestaat uit een halftijdse functie bij het KMI en een halftijdse functie bij de Universiteit Gent. De kandidaat dient bereid te zijn beide halftijdse functies te bekleden en dient eveneens te solliciteren voor de beide functies. Enkel solliciteren voor één van beide halftijdse functies is niet mogelijk.

 

OVER DE UGENT

De Universiteit Gent is een van de belangrijkste onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de Lage Landen. Meer dan 9.000 medewerkers en 41.000 studenten maken dagelijks het motto “Durf Denken” waar. Kwaliteitsvol onderwijs, internationaal gewaardeerd onderzoek en een pluralistische maatschappelijke verantwoordelijkheid kenmerken de missie van de UGent.

 

OVER HET KMI

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) is een begrip in België. Iedereen kent het KMI van de weersverwachtingen, maar het instituut doet veel meer. Het KMI is hét nationale data- en onderzoeks- en kenniscentrum voor weer en klimaat. Het KMI richt zich als federaal kennisinstituut op gebied van weer en klimaat volledig op zijn publieke taken. Daartoe horen het opstellen van algemene weersverwachtingen en waarschuwingen voor gevaarlijke weersomstandigheden, de monitoring van het klimaat, het inwinnen, controleren en archiveren van meteorologische en geofysische data, het beheren van de hiervoor vereiste infrastructuur, modelontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek.

Het KMI is vierentwintig uur per dag actief en combineert infrastructuur, techniek, wetenschap en dienstverlening. De producten en diensten van het KMI beantwoorden aan hoge kwaliteitsnormen.

 

PLAATS VAN TEWERKSTELLING

- Het Koninklijk Meteorologisch Instituut, Wetenschappelijke Dienst Meteorologisch en Klimatologisch Onderzoek, Ringlaan 3, B-1180 Brussel.

- Universiteit Gent, vakgroep Fysica en Sterrenkunde, Krijgslaan 281, 9000 Gent.

 

OPDRACHT

Academisch onderwijs

U draagt bij tot het onderwijs van de vakgroep. U doceert opleidingsonderdelen in het postgraduaatsprogramma Weather and Climate Modeling. U wordt ook verondersteld masterproeven en doctoraten te begeleiden.

 

Wetenschappelijk onderzoek

U zal deel uitmaken van de onderzoekseenheid Atmosferische Fysica van de vakgroep Fysica en Sterrenkunde en de Wetenschappelijke Dienst Meteorologisch en Klimatologisch Onderzoek van het KMI. De twee belangrijkste onderzoeksdomeinen binnen deze onderzoeksgroepen zijn:

- ontwikkeling van weersvoorspellingsmodellen en

- de uitbouw van een waarnemingsnetwerk, onder andere op basis van citizen science.

 

Uw onderzoek zal minstens één van deze twee domeinen versterken en zal helpen om de nieuwe waarnemingen te assimileren in het toekomstige operationele weersvoorspellingsmodel van het KMI.

U wordt verder verondersteld om

- te publiceren in leidende en high ranked journals in de meteorologie;

- onderzoeksfinanciering aan te trekken;

- bij te dragen aan de onderzoeksreputatie van de onderzoekseenheid.

 

Meer informatie over de onderzoekseenheid Atmosferische Fysica is te vinden op de website: https://www.ugent.be/we/physics-astronomy/en/research/atmophys/overview.htm

Meer informatie over de Wetenschappelijke Dienst Meteorologisch en Klimatologisch Onderzoek is te vinden op de website: https://www.meteo.be/nl/over-het-kmi/structuur/meteorologisch-en-klimatologisch-onderzoek

 

Wetenschappelijke dienstverlening

U wordt verondersteld om bij te dragen tot de interne en externe dienstverlening van beide instellingen en tot de valorisatie en communicatie van de onderzoeksresultaten.

 

PROFIEL

Kennis/ervaring  

 

- U bent Doctor in de Wetenschappen of de Toegepaste Wetenschappen;

- Uw doctoraat sluit nauw aan bij de inhoud van het domein atmosferische modellering;

- U heeft reeds hoogstaand wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in het domein van de numerieke modellering van weer en klimaat met publicaties in internationale vakbladen van hoog niveau;

- U heeft een goede algemene kennis van de meteorologie, dit omvat een grondige kennis van weersvoorspellingen en klimaatverandering;

- U heeft expertise in atmosferische modellering en heeft ervaring met het draaien van numerieke modellen voor weer- of klimaattoepassingen;

- U bent heeft reeds bewezen externe financiering voor onderzoeksprojecten aan te trekken;

- U heeft ervaring met outreach van onderzoeksresultaten;

- U heeft ervaring met lesgeven op universitair niveau en in het begeleiden van studenten.

 

Strekken tot aanbeveling

- U heeft ervaring met de wiskundige aspecten van numerieke methodes in het domein van numerieke weersvoorspellingen;

- U heeft ervaring met meteorologische waarnemingen;

- U kan leidinggevende ervaring aantonen.

 

TOELATINGSVOORWAARDEN

- U bent houder van een diploma van doctor op proefschrift of van een diploma of certificaat dat als gelijkwaardig wordt erkend (artikel V.20 Codex Hoger Onderwijs).

 

Bij beoordeling van een buitenlands (niet-EU) diploma kan alsnog een gelijkwaardigheidsattest moeten worden aangevraagd bij NARIC; wij raden u aan – in voorkomend geval – de erkenningsprocedure bij NARIC zo spoedig als mogelijk op te starten. U dient uiterlijk op de datum van aanstelling over deze erkenning te beschikken.

- U beschikt over minstens twee jaar postdoctorale ervaring op het moment van aanwerving. De termijn van 2 jaar wordt bepaald op basis van de datum vermeld op het hierboven gevraagde diploma.

 

- Het doctoraat werd behaald maximaal 12 jaar voorafgaand aan de vooropgestelde uiterste indieningsdatum van de kandidaatsdossiers. Deze periode van 12 jaar wordt verlengd met één jaar voor elke afwezigheid door zwangerschap, ouderschaps- of adoptieverlof, alsook elke langdurige afwezigheid door ziekte van de kandidaat en/of langdurige afwezigheid door ziekte van een familielid uit de eerste graad.

 

AANSTELLINGSINFORMATIE

Een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (19 uur per week) bij het KMI als SW2,

in combinatie met een halftijdse aanstelling aan de Universiteit Gent als docent (50%) tenure track voor een termijn van vijf jaar.

Bij gunstige beoordeling door het universiteitsbestuur wordt het deeltijds (50%) ambt van docent omgezet in een vaste benoeming in de graad van hoofddocent.

Indien u reeds een betrekking als ZAP-lid of een gelijkwaardige functie in een andere universiteit of instelling voor onderzoek uitoefent, kan u onmiddellijk worden benoemd in de graad van docent, onverminderd de mogelijkheid die geboden wordt voor een tijdelijke aanstelling in artikel V.28 van de Codex Hoger Onderwijs.

De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1 september 2020.

 

AANBOD

Voordelen

Het ZAP- loopbaanbeleid is gebaseerd op talentontwikkeling en groei, waarbij visieontwikkeling en strategie – zowel persoonlijk als op groepsniveau – centraal staan. UGent zet in op loopbaanbegeleiding en coaching van het ZAP-lid in de diverse fasen van de loopbaan.

Meer info:  www.ugent.be/nl/vacatures/mobiliteit-loopbaanpaden/loopbaanpad/zap.

De FED-tWIN onderzoeker kan rekenen op een aantal voordelen zoals een fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer woon-werkverkeer, kinderopvang, een ruim sportaanbod, ecocheques … Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

 

 

GENDER EN DIVERSITEIT

De Universiteit Gent voert een gelijke kansenbeleid en moedigt iedereen aan te solliciteren. UGent streeft tevens naar een genderbalans waarbij ten hoogste 60% van de doctoraatshoudende leden van het academisch personeel van hetzelfde geslacht is. Kandidaturen van vrouwen zijn daarom bijzonder welkom. Zolang op het niveau van een betrokken wetenschapsgroep aan dit streefcijfer niet is voldaan, geeft het universiteitsbestuur voor betrekkingen binnen die wetenschapsgroep bij gelijke kwalificaties in beginsel voorrang aan de kandidaten van het ondervertegenwoordigde geslacht. Deze voorrang is niet automatisch en onvoorwaardelijk, daar bij de beoordeling steeds rekening moet worden gehouden met de persoonlijke situatie van elke kandidaat.

Het KMI hecht enkel belang aan de competenties en werft aan zonder enige vorm van discriminatie.

 

SELECTIEPROCEDURE

Na de uiterste inschrijvingsdatum worden de kandidaturen afzonderlijk door het KMI en de UGent bekeken op ontvankelijkheid. De ontvankelijke kandidaturen worden afzonderlijk beoordeeld door de commissies van beide instellingen, waarna elke commissie een lijst opmaakt met 5 gepreselecteerde kandidaten. Na samenvoegen van de twee lijsten, worden de gepreselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een interview met de leden van de selectiecommissie van het KMI en de Universiteit Gent.

Hierna maakt de selectiecommissie een rangschikking op van de geschikte kandidaten en wordt binnen elke instelling de bestaande procedure gevolgd om de voorgedragen kandidaten aan te werven of te benoemen.

Kandidaten wordt gevraagd hun 5 academische verwezenlijkingen met de meeste impact verder toe te lichten. Zo kan de kandidaat naast wetenschappelijke publicaties, ook verdiensten voorleggen als kennisoverdracht door wetenschapsvulgarisatie, maatschappelijke valorisatie, public awareness, seminaries of presentaties op conferenties. Deze competenties worden meegewogen in de beoordeling van de kandidaten.

De beoordeling van de gevraagde internationale mobiliteit is breed en gebeurt mede vanuit genderperspectief waarbij naast lange verblijven in het buitenland ook andere vormen van internationalisering worden in rekening gebracht.

Zwangerschapsverlof, langdurig ziekteverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof of andere afwezigheden worden in rekening gebracht bij het beoordelen van de beschikbare tijd voor het realiseren van wetenschappelijke output.

 

SOLLICITEREN

Solliciteren kan via een E-mail naar Mevrouw Carine Beetens (spocfedtwin@meteo.be) vóór  20 april 2020.

We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties.

Volgende documenten dient u toe te voegen aan uw sollicitatie:

- Het ingevulde KMI standaard CV

- Motivatiebrief

- Diploma: de afschriften van het PhD diploma. Als u een buitenlands diploma bezit in een andere taal dan onze landstalen (Nederlands, Frans of Duits) of het Engels, dient u een voor eensluidende vertaling bij te voegen in één van bovengenoemde talen.

- Gelijkwaardigheidsattest: enkel indien u uw diploma buiten de Europese Unie behaalde: een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (indien reeds in uw bezit)

 

MEER INFORMATIE

Voor bijkomende informatie over het project en de te begeven functie kan u contact opnemen met de promotoren: Prof Dirk Ryckbosch (dirk.ryckbosch@ugent.be) of Prof Piet Termonia (piet.termonia@meteo.be).

Voor bijkomende informatie over de selectieprocedure kan u contact opnemen met de afdeling Werving en Selectie van de UGent (selecties@UGent.be).