Diensten

Algemene voorwaarden SMS bliksemwaarschuwing

Door het KMI verzonden informatie, in hun geheel of gedeeltelijk, op zich of in eender welke vorm, zijn enkel bestemd voor het gebruik zoals opgegeven in het aanvraagformulier. Tenzij uitdrukkelijk voorzien in een geschreven overeenkomst met het KMI, is het uitdrukkelijk verboden om deze gegevens, gratis of tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk,

1. mee te delen of over te brengen aan een derde
2. te reproduceren of te publiceren
3. ter beschikking te stellen aan het publiek via media zoals televisie, internet of teletekst

Het is tevens in geen geval toegelaten om op basis van deze gegevens diensten met toegevoegde waarde te verstrekken.
De gebruiker erkent dat de rechten van intellectuele eigendom betreffende de aangeboden informatie uitsluitend toekomen aan het KMI en dat het gebruiksrecht geen aanleiding geeft tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.
Het KMI kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen die uit het gebruik van de aangeboden informatie zou kunnen voortvloeien. Het KMI is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of slechts ten dele uitkomen van verstrekte verwachtingen en van het niet of niet correct leveren van een product.

Het KMI is niet aansprakelijk voor gevolgen van het niet of slechts ten dele uitkomen van de verstrekte verwachting, noch voor de gevolgen van het niet of niet correct leveren van een waarschuwing.
Het KMI is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is ontstaan als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke situatie die niet door het KMI beinvloedbaar dan wel beheersbaar is.
Het KMI is niet verantwoordelijk voor niet werkende of niet aangekomen sms berichten. Meestal wordt een verstuurd sms of bericht binnen enkele minuten afgeleverd. In verband met drukte op het netwerk van uw provider is het mogelijk dat aflevering later plaats vind. In extreme gevallen is een vertraging mogelijk van twee dagen.


Als je je GSM nummer in je account gegevens invult geef je te kennen dat je eigenaar bent van dat GSM nummer. Het staat het KMI vrij op elk moment deze voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

Cookies opgeslagen