Over het KMI

Klachten over onze dienstverlening?

Het KMI hecht zeer veel belang aan de kwaliteit van haar dienstverlening en houdt er steeds aan haar werking te verbeteren. Mocht je hierover toch opmerkingen of klachten hebben, dan kan je deze melden aan de klachtencoördinator van het KMI. De klachtenbehandelaar behandelt je klacht met de grootste zorg en stelt een passende oplossing voor. Zij stellen ook alles in het werk om gelijkaardige klachten in de toekomst te voorkomen en om de werking van het KMI te verbeteren.

Deze klachtenprocedure vervangt de wettelijk bepaalde beroepsprocedures niet.

Wat is een klacht?

Een klacht wordt gedefinieerd als ‘een manifeste, duidelijk omschreven uiting van ontevredenheid van een burger gericht aan het KMI over het functioneren van deze overheidsinstelling in al zijn geledingen’.

Wat wil dit nu concreet zeggen?

Het ongenoegen van een burger kan op een bepaald moment zo groot worden dat dit leidt tot het formuleren en indienen van een klacht.  Een klacht kan op heel wat zaken betrekking hebben: het foutief of niet verrichten van een handeling of van prestaties, het afwijken van de vastgelegde of de gebruikelijke werkwijze. Bij de handeling of prestatie gaat het om de wijze waarop een ambtenaar heeft gehandeld, een termijn of beslissing die niet werd gerespecteerd.
De klacht moet dus betrekking hebben op een aangelegenheid waarvoor het KMI bevoegd is.

Een vraag om informatie, een melding, een suggestie, geprotesteerde facturen, bezwaren of bedenkingen bij het gevoerde of geplande beleid vallen niet onder deze klachtenprocedure. Dus ook niet een betwisting over de correctheid van de weersvoorspellingen. Hiervoor kunt u ons contactformulier gebruiken.

Hoe een klacht indienen?

  • Bekijk eerst even wat als klacht wordt beschouwd.
  • Indien je effectief een klacht wil indienen:

Het spreekt voor zich dat je je klacht kunt motiveren en je persoonlijk belang kunt aantonen. Voor een goede afwerking van de klacht is het steeds nodig je naam en adres te vermelden, en bij voorkeur ook je e-mailadres. Uw klacht zal met de nodige discretie behandeld worden.

Een klacht kan op drie manieren ingediend worden:

  • Het klachtenformulier kan u eveneens telefonisch verkrijgen op het nummer (02 373 05 01).
  • Per brief (KMI, Klachtencoördinator, Ringlaan 3 - 1180 Brussel).

Er zal geen gevolg gegeven worden aan klachten die anoniem of beledigend zijn of die onze administratie niet aanbelangen.

Hoe wordt uw klacht behandeld?

  • Na ontvangst van een klacht wordt er door de klachtencoördinator geëvalueerd of de klacht ontvankelijk of niet-ontvankelijk is.
  • In ieder geval wordt de burger die de klacht indiende, binnen een termijn van 10 kalenderdagen ingelicht over de goede ontvangst van de klacht. Dit is de officiële registratie van de klacht.

Een ontvankelijke klacht wordt behandeld door een objectieve klachtenbehandelaar met kennis over het onderwerp van de klacht, maar die niet bij de feiten van de klacht betrokken is geweest.
Bij een ontvankelijk (gegronde) klacht, wordt er schriftelijk een gefundeerd antwoord / oplossing voor de klacht meegedeeld.
Bij een niet-ontvankelijke (niet gegronde) klacht, wordt een schriftelijke mededeling van reden van niet-ontvankelijk verklaring bezorgd.

  • Gaat de klacht over iets wat binnen de bevoegdheid van het KMI valt, dan wordt de klacht voor verdere afhandeling doorgegeven aan de klachtenbehandelaar die ze doorgeeft aan de betrokken dienst
  • Binnen een termijn van 30 kalenderdagen, die begint te lopen vanaf de dag na de registratie van de klacht, zal de klachtenbehandelaar een gemotiveerd antwoord opsturen.

Nog niet tevreden?

Indien de eerstelijnsklachtenbehandeling u geen voldoening schenkt, kan u zich wenden tot de Federale Ombudsman, Leuvenseweg 48 bus 6,1000 Brussel (contact@federaalombudsman.be).

Cookies opgeslagen